ศูนยบริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้แช่เย็นใช้สำหรับเก็บเลือด อุณหภูมิ 1- 6 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร (ฺBLOOD BANK REFRIGERATOR) จำนวน 2 ตู้

ศูนยบริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้แช่เย็นใช้สำหรับเก็บเลือด อุณหภูมิ 1- 6 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 ลิตร (ฺBLOOD BANK REFRIGERATOR) จำนวน 2 ตู้

หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ